Gebruiksvoorwaarden

Website owner: Adevinta Spain, S.L.U.

Eigenaar van de websites:
jobisjob.com.ar, jobisjob.com.au, jobisjob.com.br, jobisjob.ca, jobisjob.cl, jobisjob.com.co, jobisjob.de, jobisjob.com.ec, jobisjob.com.ph, jobisjob.fr, jobisjob.co.uk, jobisjob.com.gt, jobisjob.com.hk, jobisjob.ie, jobisjob.co.in, jobisjob.it, jobisjob.com.mx, jobisjob.nl, jobisjob.at, jobisjob.com.pe, jobisjob.pl, jobisjob.pt, jobisjob.es, jobisjob.com.uy, jobisjob.co.ve, jobisjob.com, jobisjob.co.za, jobisjob.ch

Calle Hernani, 59, 1ª, 28020 Madrid

Tel. + 34 935 76 55 00

info(at)jobisjob(dot)com

N.I.F/VAT: ES B-83411652

Ingeschreven in het Handelsregister van Madrid: T. 33.640, F.222, H. M-310556

De onderhavige Gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de diensten die via de website JobisJob.com, JobisJob.at, JobisJob.ca, JobisJob.ch, JobisJob.co.in, JobisJob.co.uk, JobisJob.co.za, JobisJob.com.au, JobisJob.com.hk, JobisJob.com.ph, JobisJob.de, JobisJob.fr, JobisJob.ie, JobisJob.it, JobisJob.nl, JobisJob.pl, jobisjob.com.ar, jobisjob.com.br, jobisjob.com.co, jobisjob.com.ec, jobisjob.com.gt, jobisjob.com.mx, jobisjob.com.pe, jobisjob.com.uy, jobisjob.co.ve (in het hierna volgende: de "Website") worden aangeboden. JobisJob is onderdeel van Adevinta Spain, S.L.U. (hierna: JobisJob).

De banen die in de zoekresultaten van JobisJob verschijnen of daaraan gelinkt zijn, zijn gecreëerd door mensen op wie JobisJob geen controle uitoefent. De resultaten op JobisJob worden automatisch geïndexeerd. JobisJob onderwerpt de banen niet aan controles.

JobisJob is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of configuratie van de Website alsmede een deel of alle diensten te allen tijde te wijzigen en hieraan nieuwe diensten toe te voegen.

Door gebruik te maken van deze Website, stemt de Gebruiker volledig in met de voorwaarden als vermeld in de versie die door JobisJob is gepubliceerd op het moment dat de Gebruiker zich toegang verschaft tot de Website. JobisJob stelt de Gebruiker van deze Website hierbij in kennis dat de Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. Met het oog daarop dient de Gebruiker deze Waarschuwing steeds opnieuw te lezen voordat hij van de Website gebruik wenst te maken aangezien hierin wijzigingen kunnen zijn opgetreden.Toegangs- en Gebruiksvoorwaarden van de Website

De Gebruikers verbinden zich ertoe om de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Website te gebruiken. Medegebruikers dienen met respect te worden bejegend.

Ieder van het oorspronkelijke doel van de Website afwijkend gebruik is strikt verboden.

In die zin stemt de Gebruiker ermee in dat hij zich zal onthouden van gebruik van het op deze Website aangeboden materiaal en informatie voor onrechtmatige doeleinden die uitdrukkelijk in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn verboden dan wel van handelingen die in strijd zijn met de rechten en belangen van JobisJob, haar leden en/of derden. Voorts is hij aansprakelijk in geval hij in strijd handelt met of tekortschiet in de nakoming van deze verplichtingen en/of handelt op welke wijze dan ook (waaronder begrepen het aanbrengen of verspreiden van “computervirussen”) die het normale gebruik van het op de Website aangeboden materiaal en informatie, informatiesystemen, documenten, bestanden alsmede ieder ander soort content dat op een computer van JobisJob, haar leden of een gebruiker van de Website is opgeslagen (hacking) schade kunnen toebrengen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of onmogelijk maken.

De dienstverlening vereist over het algemeen niet dat de Gebruiker zich eerst dient aan te melden of in te schrijven. De gebruiker kan zich voor extra diensten aanmelden op JobisJob.com, JobisJob.at, JobisJob.ca, JobisJob.ch, JobisJob.co.in, JobisJob.co.uk, JobisJob.co.za, JobisJob.com.au, JobisJob.com.hk, JobisJob.com.ph, JobisJob.de, JobisJob.fr, JobisJob.ie, JobisJob.it, JobisJob.nl, JobisJob.pl.

Gebruikers die opzettelijk of door schuld tekortschieten in de nakoming van één van bovenstaande verplichtingen zijn verantwoordelijk voor de door hen veroorzaakte schade.Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid

Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt JobisJob geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid, het niet updaten of door fouten of weglatingen in de op deze Website aangeboden informatie en diensten dan wel contents waartoe via deze site toegang wordt verkregen. Zij is evenmin gehouden om op de content of informatie toe te zien of die te controleren.

JobisJob garandeert evenmin dat de Website (ononderbroken) beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die eventueel wordt veroorzaakt doordat de website en de daarmee mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest. Tevens sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

JobisJob sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze Website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop zij de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen zonder de bedoeling uitputtend te willen zijn: handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van verlening van diensten door derden via de Website, alsmede onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden, onbelangrijkheid en/of het niet updaten van content die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen en beschikbaar of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze Website worden aangeboden.Posten van Vacatures

JobisJob maakt het haar gebruikers die werkgevers zijn mogelijk om overeenkomstig de voorwaarden en vereisten die in het hierna volgende worden vermeld afzonderlijke advertenties te plaatsen:Voorwaarden Plaatsen Vacature

JobisJob biedt werkgevers de mogelijkheid om hun vacatures te plaatsen.

Aanvullend op onze algemene voorwaarden wil JobisJob u informeren over de volgende onderwerpen:INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

© Adevinta Spain, S.L.U.

Alle gebruiksrechten voorbehouden.

Deze Website wordt beheerst door Spaans recht en is beschermd door de nationale en internationale wetgeving op het gebied van intellectueel en industrieel eigendom.

Alle inhoud die op de Website wordt getoond, met name de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken, industriële tekeningen of ieder ander teken onderworpen aan industrieel of commercieel gebruik, is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van JobisJob en/of houders daarvan. Voor vermelding op deze Website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen dan wel alle andere handelingen die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten zijn toegestaan, zijn verboden. Gebruik van het op deze Website aangeboden materiaal en informatie op een ongeoorloofde wijze kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.Vorderingen bij schending van Copyright

De wetgeving op het gebied van Copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun rechten ingevolge de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie op het gebied van copyright schendt. Indien u te goeder trouw meent dat door JobisJob gehost materiaal uw copyright schendt, gelieve u of uw agent een kennisgeving aan JobisJob te doen toekomen met het verzoek om dat materiaal te verwijderen of toegang ertoe te verhinderen.

Kennisgevingen dienen te worden gericht aan Adevinta Spain, Calle Hernani nr 59, 1a, 28020, Madrid
of aan info@jobisjob.comPOLICY OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING

Bij de uitoefening van haar werkzaamheden leeft JobisJob.com de van kracht zijnde wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijkheid volledig na.Doel

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op JobisJob.com ; JobisJob.at ; JobisJob.ca ; JobisJob.ch ; JobisJob.co.in ; JobisJob.co.uk ; JobisJob.co.za ; JobisJob.com.au ; JobisJob.com.hk ; JobisJob.com.ph ; JobisJob.de ; JobisJob.fr ; JobisJob.ie ; JobisJob.it ; JobisJob.nl ; JobisJob.pl ; (in het hierna volgende: “de Website”) worden verzameld door JobisJob met de bedoeling om de dienstverlening door JobisJob via genoemde Website te verbeteren, de gebruikers de mogelijkheid te geven ons hun meningen te doen toekomen alsmede voor administratiedoeleinden, push services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van de Website.

De in te vullen velden zijn strikt noodzakelijk om de aanvragen in behandeling te kunnen nemen.

De gebruiker garandeert dat de aan JobisJob verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat hij aansprakelijk is voor het al dan niet doorgeven van veranderingen in de gegevens.

De verzamelde gegevens zijn volledig, nodig en niet overdreven voor het gebruik en de afgebakende, expliciete en legitieme doeleinden en diensten van JobisJob.Toestemming door gebruikers

Verzending door JobisJob van persoonsgegevens via elektronische formulieren of, in voorkomend geval, e-mails houdt in dat de verzender zijn uitdrukkelijke toestemming geeft aan de geautomatiseerde behandeling van de gegevens die zijn verzonden via voornoemde middelen, diensten en producten die verband houden met de JobisJob website. Tevens geeft hij toestemming voor elektronische verzending van berichten met informatie betreffende JobisJob en haar initiatieven.Elektronische kennisgevingen

JobisJob biedt de gebruikers een nieuwsbrief aan met de belangrijkste nieuwtjes, ontwikkelingen en wetenswaardigheden die op de Website terug te vinden zijn. De gebruikers zijn gerechtigd om deze dienstverlening op te zeggen of hun inschrijvingsgegevens te wijzigen.Veiligheid

JobisJob neemt de richtlijnen terzake van gegevensbescherming in acht bij het treffen van maatregelen voor de beveiliging van geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten. Alle technische maatregelen zijn getroffen om verlies, misbruik, wijzigingen, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de gebruikers verstrekte gegevens tegen te gaan. Desalniettemin wordt u erop gewezen dat de veiligheidsmaatregelen voor internet niet onfeilbaar zijn.

JobisJob is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gehouden om geheimhouding en vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot de persoonsgegevens die in de geautomatiseerde gegevensbestanden zijn opgenomen.Verzamelen en gebruiken van Facebook-informatie

Omdat wij gebruik maken van Facebook-producten en -diensten, inclusief maar niet beperkt tot Facebook Connect en Facebook Platform, kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie over jou ontvangen, zoals naam, profielfoto, informatie over opleiding en werk, fanpagina's, netwerken, huidige locatie, vrienden en persoonlijk identificeerbare informatie over je vrienden die zijn ingeschreven op Facebook ("Vrienden"). We kunnen deze informatie gebruiken, zodat we onze dienstverlening aan jou kunnen aanpassen en verbeteren. Door onze website te bezoeken kan informatie die we van Facebook ontvangen over jou en je vrienden op onze site verschijnen. Ook kan jouw informatie op onze site verschijnen wanneer een gebruiker onze site bezoekt en jij als vriend vermeld wordt van die gebruiker.

Wij voldoen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de Statement of Rights and Responsibilities van Facebook zoals hier beschreven: http://www.facebook.com/terms.php We delen de informatie die we van Facebook over jou hebben gekregen niet met andere websites. We hebben echter geen controle over de informatie die jij besluit te delen met andere websites, en we hebben ook geen controle op de manier waarop andere websites besluiten om te gaan met beschikbare informatie. We raden je daarom aan om van elke website die je bezoekt de algemene voorwaarden te lezen.

Wil je je Facebook-informatie liever niet met ons delen? Actualiseer dan je Facebook-privacyinstellingen op www.facebook.com/privacy/ of schakel Facebook-features uit op JobisJob. We raden je aan om de volgende informatie over Facebook-privacy en de Statement of Rights and Responsibilities te bekijken.

  • Een uitleg over privacy op Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation.php
  • Privacybeleid Facebook: www.facebook.com/policy.php
  • Facebook Statement of Rights and Responsibilities: www.facebook.com/terms.php


Cookies en IP's

De gebruiker staat het gebruik van cookies en IP follow-ups toe. Het programma dat het websiteverkeer analyseert, maakt gebruik van cookies en IP follow-ups. Dit stelt ons in staat om data te verzamelen ten behoeve van statieken omtrent, bijvoorbeeld, de datum van het eerste en het laatste bezoek aan de website, de URL en het domein waar de bezoeker vandaan komt alsmede de door hem gebruikte browser en schermresolutie. De gebruiker mag deze cookies deactiveren en/of verwijderen. Daarvoor dient u de instructies van de internetbrowser te volgen.

Het plaatsen van advertenties op deze site gebeurt via Google AdSense. Aan de hand van “cookies” past dit systeem reclameteksten aan aan de inhoud van de door de gebruiker bezochte pagina´s.

Als een gebruiker een site bezoekt die gebruik maakt van Google Adsense, dan brengt deze site een cookie in de browser aan waardoor Google in staat wordt gesteld om inzicht te krijgen in de activiteiten van de gebruiker. Op deze manier kan Google Adsense de reclameteksten aanpassen aan het browsegedrag van de gebruiker.

Gebruikers kunnen Google cookies deactiveren door de cookies in hun browser te deactiveren, bovendien kunnen gebruikers hun cookie instellingen beheren via de Instellingen-link onderaan de pagina.

An extended version of our legal information about cookies in english is available here in PDF.Recht op Verzet tegen c.q. Correctie en Updaten van Gegevens.

De gebruikers zijn gerechtigd om toegang tot deze informatie te verkrijgen en te rectificeren indien de gegevens foutief zijn. Tevens zijn zij gerechtigd om de diensten van JobisJob.com op te zeggen.

Kennisgevingen dienen te worden gericht aan Adevinta Spain, Calle Hernani nr 59, 1a, 28020, Madrid, Spanje of aan info@jobisjob.com.

De behandeling van persoonsgegevens en elektronische verzending van berichten gebeurt conform de toepasselijke EU-regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en diensten in de informatiemaatschappij en de wetgeving op het gebied van e-commerce.Verordening Digitale Diensten (DSA)

Digitale Diensten (DSA) Verordening (EU) 2022/2065

JobisJob is op grond van artikel 24 van EU Verordening 2022/2065 (Wet op de digitale diensten) verplicht informatie over het gemiddeld aantal maandelijkse gebruikers te publiceren.

Tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023, bedroeg het gemiddelde aantal maandelijkse gebruikers van de JobisJob dienst 114K (op websites in EU-landen). Bron: Similarweb (internetgegevens)

De maandelijkse gebruikersgegevens worden gegenereerd met behulp van tracking tools van externe leveranciers. Het is niet uitgesloten dat de toegepaste methodologie gebruikers dubbel heeft geteld, dus deze methodologie kan in de toekomst worden aangepast.

Methodologie gebruikt door Similarweb:

KPI-equivalent voor Actieve Ontvangers: Unieke bezoekers (Ontdubbeld publiek)

https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/4558942036113#UUID-b61ba041-2c6b-3534-22c8-f0322200b309
https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/360005009398-Deduplicated-Audience

Definitie:
Een gebruiker die één of meerdere keren naar de website komt, wordt beschouwd als een unieke bezoeker van dit domein. Unieke bezoeken zijn de primaire graadmeter om het werkelijke bereik van een website te beoordelen. Van deze cijfers wordt zowel per dag als per maand een inschatting gemaakt.

Berekening:
Met behulp van een uniek ID per apparaat door het Similarweb netwerk van bijdragers. In tegenstelling tot andere tools voor internetverkeeranalyse vertrouwt Similarweb niet op cookies, die als onbetrouwbaar worden beschouwd omdat ze handmatig of automatisch kunnen worden verwijderd.

Ontdubbeld publiek:
Om de omvang van ontdubbeld publiek te schatten, gebruikt Similarweb leer- en lineaire regressiemodellen om een algoritme te bouwen dat wordt gebruikt om het bereik van de ontdubbelde maandelijkse bezoeken van een website te schatten.

Wijzigingen geheimhoudingspolicy

JobisJob behoudt zich het recht voor om haar geheimhoudingspolicy te wijzigen en aan toekomstige ontwikkelingen binnen JobisJob of wetgeving of rechtspraak aan te passen.

Toepasselijk recht

De Algemene Gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden van de Website worden in al hun opzichten beheerst door het Spaanse recht.

An extended version of our legal information in english is available here.